சங்கீதம் 37 வது அதிகாரம் மற்றும் 7 வது வசனம்

கர்த்தரை நோக்கி அமர்ந்து, அவருக்குக் காத்திரு; காரியசித்தியுள்ளவன் மேலும் தீவினைகளைச் செய்கிற மனுஷன் மேலும் எரிச்சலாகாதே.

சங்கீதம் (Psalms) 37:7 - Tamil bible image quotes