சங்கீதம் 37 வது அதிகாரம் மற்றும் 5 வது வசனம்

உன் வழியைக் கர்த்தருக்கு ஒப்புவித்து, அவர்மேல் நம்பிக்கையாயிரு; அவரே காரியத்தை வாய்க்கப்பண்ணுவார்.

சங்கீதம் (Psalms) 37:5 - Tamil bible image quotes