சங்கீதம் 37 வது அதிகாரம் மற்றும் 40 வது வசனம்

கர்த்தர் அவர்களுக்கு உதவிசெய்து, அவர்களை விடுவிப்பார்; அவர்கள் அவரை நம்பியிருக்கிறபடியால், அவர்களைத் துன்மார்க்கருடைய கைக்குத் தப்புவித்து இரட்சிப்பார்.

சங்கீதம் (Psalms) 37:40 - Tamil bible image quotes