சங்கீதம் 37 வது அதிகாரம் மற்றும் 38 வது வசனம்

அக்கிரமக்காரர் ஏகமாய் அழிக்கப்படுவார்கள்; அறுப்புண்டுபோவதே துன்மார்க்கரின் முடிவு.

சங்கீதம் (Psalms) 37:38 - Tamil bible image quotes