சங்கீதம் 37 வது அதிகாரம் மற்றும் 34 வது வசனம்

நீ கர்த்தருக்குக் காத்திருந்து, அவருடைய வழியைக் கைக்கொள்; அப்பொழுது நீ பூமியைச் சுதந்தரித்துக்கொள்வதற்கு அவர் உன்னை உயர்த்துவார்; துன்மார்க்கர் அறுப்புண்டுபோவதை நீ காண்பாய்.

சங்கீதம் (Psalms) 37:34 - Tamil bible image quotes