சங்கீதம் 37 வது அதிகாரம் மற்றும் 33 வது வசனம்

கர்த்தரோ அவனை இவன் கையில் விடுவதில்லை; அவன் நியாயம் விசாரிக்கப்படுகையில், அவனை ஆக்கினைக்குள்ளாகத் தீர்ப்பதுமில்லை.

சங்கீதம் (Psalms) 37:33 - Tamil bible image quotes