சங்கீதம் 37 வது அதிகாரம் மற்றும் 32 வது வசனம்

துன்மார்க்கன் நீதிமான்மேல் கண்வைத்து, அவனைக் கொல்ல வகைதேடுகிறான்.

சங்கீதம் (Psalms) 37:32 - Tamil bible image quotes