சங்கீதம் 37 வது அதிகாரம் மற்றும் 30 வது வசனம்

நீதிமானுடைய வாய் ஞானத்தை உரைத்து, அவனுடைய நாவு நியாயத்தைப் பேசும்.

சங்கீதம் (Psalms) 37:30 - Tamil bible image quotes