சங்கீதம் 37 வது அதிகாரம் மற்றும் 3 வது வசனம்

கர்த்தரை நம்பி நன்மைசெய்; தேசத்தில் குடியிருந்து சத்தியத்தை மேய்ந்துகொள்.

சங்கீதம் (Psalms) 37:3 - Tamil bible image quotes