சங்கீதம் 37 வது அதிகாரம் மற்றும் 27 வது வசனம்

தீமையை விட்டு விலகி, நன்மை செய்; என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருப்பாய்.

சங்கீதம் (Psalms) 37:27 - Tamil bible image quotes