சங்கீதம் 37 வது அதிகாரம் மற்றும் 26 வது வசனம்

அவன் நித்தம் இரங்கிக் கடன் கொடுக்கிறான், அவன் சந்ததி ஆசீர்வதிக்கப்படும்.

சங்கீதம் (Psalms) 37:26 - Tamil bible image quotes