சங்கீதம் 37 வது அதிகாரம் மற்றும் 23 வது வசனம்

நல்ல மனுஷனுடைய நடைகள் கர்த்தரால் உறுதிப்படும், அவனுடைய வழியின்மேல் அவர் பிரியமாயிருக்கிறார்.

சங்கீதம் (Psalms) 37:23 - Tamil bible image quotes