சங்கீதம் 37 வது அதிகாரம் மற்றும் 22 வது வசனம்

அவரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் பூமியைச் சுதந்தரித்துக்கொள்ளுவார்கள்; அவரால் சபிக்கப்பட்டவர்களோ அறுப்புண்டுபோவார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 37:22 - Tamil bible image quotes