சங்கீதம் 37 வது அதிகாரம் மற்றும் 21 வது வசனம்

துன்மார்க்கன் கடன் வாங்கிச் செலுத்தாமற் போகிறான்; நீதிமானோ இரங்கிக்கொடுக்கிறான்.

சங்கீதம் (Psalms) 37:21 - Tamil bible image quotes