சங்கீதம் 37 வது அதிகாரம் மற்றும் 20 வது வசனம்

துன்மார்க்கரோ அழிந்துபோவார்கள், கர்த்தருடைய சத்துருக்கள் ஆட்டுக்குட்டிகளின் நிணத்தைப்போல் புகைந்து போவார்கள், அவர்கள் புகையாய்ப் புகைந்து போவார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 37:20 - Tamil bible image quotes