சங்கீதம் 37 வது அதிகாரம் மற்றும் 2 வது வசனம்

அவர்கள் புல்லைப்போல் சீக்கிரமாய் அறுப்புண்டு, பசும்பூண்டைப்போல் வாடிப்போவார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 37:2 - Tamil bible image quotes