சங்கீதம் 37 வது அதிகாரம் மற்றும் 19 வது வசனம்

அவர்கள் ஆபத்துக்காலத்திலே வெட்கப்பட்டுப்போகாதிருந்து, பஞ்சகாலத்திலே திருப்தியடைவார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 37:19 - Tamil bible image quotes