சங்கீதம் 37 வது அதிகாரம் மற்றும் 18 வது வசனம்

உத்தமர்களின் நாட்களைக் கர்த்தர் அறிந்திருக்கிறார்; அவர்கள் சுதந்தரம் என்றென்றைக்கும் இருக்கும்.

சங்கீதம் (Psalms) 37:18 - Tamil bible image quotes