சங்கீதம் 37 வது அதிகாரம் மற்றும் 17 வது வசனம்

துன்மார்க்கருடைய புயங்கள் முறியும்; நீதிமான்களையோ கர்த்தர் தாங்குகிறார்.

சங்கீதம் (Psalms) 37:17 - Tamil bible image quotes