சங்கீதம் 37 வது அதிகாரம் மற்றும் 16 வது வசனம்

அநேக துன்மார்க்கருக்குள்ள செல்வத்திரட்சியைப்பார்க்கிலும், நீதிமானுக்குள்ள கொஞ்சமே நல்லது.

சங்கீதம் (Psalms) 37:16 - Tamil bible image quotes