சங்கீதம் 37 வது அதிகாரம் மற்றும் 15 வது வசனம்

ஆனாலும் அவர்கள் பட்டயம் அவர்களுடைய இருதயத்திற்குள் உருவிப்போகும்; அவர்கள் வில்லுகள் முறியும்.

சங்கீதம் (Psalms) 37:15 - Tamil bible image quotes