சங்கீதம் 37 வது அதிகாரம் மற்றும் 14 வது வசனம்

சிறுமையும் எளிமையுமானவனை மடிவிக்கவும், செம்மை மார்க்கத்தாரை விழப்பண்ணவும், துன்மார்க்கர் பட்டயத்தை உருவி, தங்கள் வில்லை நாணேற்றுகிறார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 37:14 - Tamil bible image quotes