சங்கீதம் 37 வது அதிகாரம் மற்றும் 12 வது வசனம்

துன்மார்க்கன் நீதிமானுக்கு விரோதமாய்த் தீங்கு நினைத்து, அவன் பேரில் பற்கடிக்கிறான்.

சங்கீதம் (Psalms) 37:12 - Tamil bible image quotes