சங்கீதம் 37 வது அதிகாரம் மற்றும் 10 வது வசனம்

இன்னுங் கொஞ்சநேரந்தான், அப்போது துன்மார்க்கன் இரான்; அவன் ஸ்தானத்தை உற்று விசாரித்தாயானால் அவன் இல்லை.

சங்கீதம் (Psalms) 37:10 - Tamil bible image quotes