சங்கீதம் 36 வது அதிகாரம் மற்றும் 8 வது வசனம்

உமது ஆலயத்திலுள்ள சம்பூரணத்தினால் திருப்தியடைவார்கள்; உமது பேரின்ப நதியினால் அவர்கள் தாகத்தைத் தீர்க்கிறீர்.

சங்கீதம் (Psalms) 36:8 - Tamil bible image quotes