சங்கீதம் 36 வது அதிகாரம் மற்றும் 6 வது வசனம்

உமது நீதி மகத்தான பர்வதங்கள் போலவும், உமது நியாயங்கள் மகா ஆழமாகவும் இருக்கிறது; கர்த்தாவே, மனுஷரையும் மிருகங்களையும் காப்பாற்றுகிறீர்.

சங்கீதம் (Psalms) 36:6 - Tamil bible image quotes