சங்கீதம் 36 வது அதிகாரம் மற்றும் 5 வது வசனம்

கர்த்தாவே, உமது கிருபை வானங்களில் விளங்குகிறது; உமது சத்தியம் மேகமண்டலங்கள் பரியந்தம் எட்டுகிறது.

சங்கீதம் (Psalms) 36:5 - Tamil bible image quotes