சங்கீதம் 36 வது அதிகாரம் மற்றும் 4 வது வசனம்

அவன் தன் படுக்கையின்மேல் அக்கிரமத்தை யோசித்து, நல்லதல்லாத வழியிலே நிலைத்து, பொல்லாப்பை வெறுக்காதிருக்கிறான்.

சங்கீதம் (Psalms) 36:4 - Tamil bible image quotes