சங்கீதம் 36 வது அதிகாரம் மற்றும் 2 வது வசனம்

அவன், தன் அக்கிரமம் அருவருப்பானதென்று காணப்படுமளவும், தன் பார்வைக்கேற்றபடி தனக்குத்தானே இச்சகம் பேசுகிறான்.

சங்கீதம் (Psalms) 36:2 - Tamil bible image quotes