சங்கீதம் 36 வது அதிகாரம் மற்றும் 12 வது வசனம்

அதோ அக்கிரமக்காரர் விழுந்தார்கள்; எழுந்திருக்கமாட்டாமல் தள்ளுண்டுபோனார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 36:12 - Tamil bible image quotes