சங்கீதம் 36 வது அதிகாரம் மற்றும் 10 வது வசனம்

உம்மை அறிந்தவர்கள்மேல் உமது கிருபையையும், செம்மையான இருதயமுள்ளவர்கள்மேல் உமது நீதியையும் பாராட்டியருளும்.

சங்கீதம் (Psalms) 36:10 - Tamil bible image quotes