சங்கீதம் 36 வது அதிகாரம் மற்றும் 1 வது வசனம்

துன்மார்க்கனுடைய துரோகப்பேச்சு என் உள்ளத்திற்குத் தெரியும்; அவன் கண்களுக்குமுன் தெய்வபயம் இல்லை.

சங்கீதம் (Psalms) 36:1 - Tamil bible image quotes