சங்கீதம் 35 வது அதிகாரம் மற்றும் 9 வது வசனம்

என் ஆத்துமா கர்த்தரில் களிகூர்ந்து, அவருடைய இரட்சிப்பில் மகிழ்ந்திருக்கும்.

சங்கீதம் (Psalms) 35:9 - Tamil bible image quotes