சங்கீதம் 35 வது அதிகாரம் மற்றும் 8 வது வசனம்

அவன் நினையாத அழிவு அவனுக்கு வரவும், அவன் மறைவாய் வைத்த வலை அவனையே பிடிக்கவுங்கடவது; அவனே அந்தக் குழியில் விழுந்து அழிவானாக.

சங்கீதம் (Psalms) 35:8 - Tamil bible image quotes