சங்கீதம் 35 வது அதிகாரம் மற்றும் 7 வது வசனம்

முகாந்தரமில்லாமல் எனக்காகத் தங்கள் வலையைக் குழியில் ஒளித்துவைத்தார்கள்; முகாந்தரமில்லாமல் என் ஆத்துமாவுக்குப் படுகுழி வெட்டினார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 35:7 - Tamil bible image quotes