சங்கீதம் 35 வது அதிகாரம் மற்றும் 3 வது வசனம்

என்னைத் துன்பப்படுத்துகிறவர்களோடு எதிர்த்து நின்று, ஈட்டியையோங்கி அவர்களை மறித்து: நான் உன் இரட்சிப்பு என்று என் ஆத்துமாவுக்குச் சொல்லும்.

சங்கீதம் (Psalms) 35:3 - Tamil bible image quotes