சங்கீதம் 35 வது அதிகாரம் மற்றும் 28 வது வசனம்

என் நாவு உமது நீதியையும், நாள்முழுவதும் உமது துதியையும் சொல்லிக்கொண்டிருக்கும்.

சங்கீதம் (Psalms) 35:28 - Tamil bible image quotes