சங்கீதம் 35 வது அதிகாரம் மற்றும் 27 வது வசனம்

என் நீதிவிளங்க விரும்புகிறவர்கள் கெம்பீரித்து மகிழ்ந்து, தமது ஊழியக்காரனுடைய சுகத்தை விரும்புகிற கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக என்று எப்போதும் சொல்லக்கடவர்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 35:27 - Tamil bible image quotes