சங்கீதம் 35 வது அதிகாரம் மற்றும் 25 வது வசனம்

அவர்கள் தங்கள் இருதயத்திலே: ஆ ஆ, இதுவே நாங்கள் விரும்பினது என்று சொல்லாதபடிக்கும், அவனை விழுங்கிவிட்டோம் என்று பேசாதபடிக்கும் செய்யும்.

சங்கீதம் (Psalms) 35:25 - Tamil bible image quotes