சங்கீதம் 35 வது அதிகாரம் மற்றும் 24 வது வசனம்

என் தேவனாகிய கர்த்தாவே, உம்முடைய நீதியின்படி என்னை நியாயம் விசாரியும், என்னைக்குறித்து அவர்களை மகிழவொட்டாதிரும்.

சங்கீதம் (Psalms) 35:24 - Tamil bible image quotes