சங்கீதம் 35 வது அதிகாரம் மற்றும் 23 வது வசனம்

என் தேவனே, என் ஆண்டவரே, எனக்கு நியாயஞ்செய்யவும் என் வழக்கைத் தீர்க்கவும் விழித்துக்கொண்டு எழுந்தருளும்.

சங்கீதம் (Psalms) 35:23 - Tamil bible image quotes