சங்கீதம் 35 வது அதிகாரம் மற்றும் 22 வது வசனம்

கர்த்தாவே, நீர் இதைக் கண்டீர், மவுனமாயிராதேயும்; ஆண்டவரே, எனக்குத் தூரமாகாதேயும்.

சங்கீதம் (Psalms) 35:22 - Tamil bible image quotes