சங்கீதம் 35 வது அதிகாரம் மற்றும் 20 வது வசனம்

அவர்கள் சமாதானமாய்ப் பேசாமல், தேசத்திலே அமைதலாயிருக்கிறவர்களுக்கு விரோதமாய் வஞ்சகமான காரியங்களைக் கருதுகிறார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 35:20 - Tamil bible image quotes