சங்கீதம் 35 வது அதிகாரம் மற்றும் 2 வது வசனம்

நீர் கேடகத்தையும் பரிசையையும் பிடித்து, எனக்கு ஒத்தாசையாக எழுந்து நில்லும்.

சங்கீதம் (Psalms) 35:2 - Tamil bible image quotes