சங்கீதம் 35 வது அதிகாரம் மற்றும் 19 வது வசனம்

வீணாய் எனக்குச் சத்துருக்களானவர்கள் என்னிமித்தம் சந்தோஷியாமலும், முகாந்தரமில்லாமல் என்னைப் பகைக்கிறவர்கள் கண் சிமிட்டாமலும் இருப்பார்களாக.

சங்கீதம் (Psalms) 35:19 - Tamil bible image quotes