சங்கீதம் 35 வது அதிகாரம் மற்றும் 17 வது வசனம்

ஆண்டவரே, எதுவரைக்கும் இதைப் பார்த்துக்கொண்டிருப்பீர்? என் ஆத்துமாவை அழிவுக்கும், எனக்கு அருமையானதைச் சிங்கக்குட்டிகளுக்கும் தப்புவியும்.

சங்கீதம் (Psalms) 35:17 - Tamil bible image quotes