சங்கீதம் 35 வது அதிகாரம் மற்றும் 14 வது வசனம்

நான் அவனை என் சிநேகிதனாகவும் சகோதரனாகவும் பாவித்து நடந்துகொண்டேன்; தாய்க்காகத் துக்கிக்கிறவனைப்போல் துக்கவஸ்திரம் தரித்துத் தலைகவிழ்த்து நடந்தேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 35:14 - Tamil bible image quotes