சங்கீதம் 35 வது அதிகாரம் மற்றும் 12 வது வசனம்

நான் செய்த நன்மைக்குப் பதிலாகத் தீமைசெய்கிறார்கள்; என் ஆத்துமா திக்கற்றுப்போகப் பார்க்கிறார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 35:12 - Tamil bible image quotes