சங்கீதம் 35 வது அதிகாரம் மற்றும் 11 வது வசனம்

கொடுமையான சாட்சிகள் எழும்பி, நான் அறியாததை என்னிடத்தில் கேட்கிறார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 35:11 - Tamil bible image quotes