சங்கீதம் 35 வது அதிகாரம் மற்றும் 10 வது வசனம்

சிறுமைப்பட்டவனை அவனிலும் பலவானுடைய கைக்கும், சிறுமையும் எளிமையுமானவனைக் கொள்ளையிடுகிறவனுடைய கைக்கும் தப்புவிக்கிற உமக்கொப்பானவர் யார் கர்த்தாவே, என்று என் எலும்புகளெல்லாம் சொல்லும்.

சங்கீதம் (Psalms) 35:10 - Tamil bible image quotes